Dependenta contabilitate – evaluare

| 27 octombrie 2014

-evaluarea activelor aduse ca aport la capitalul social initial sau a activelor primite ca donaţie, la valoarea de utilitate;

-estimarea deprecierii elementelor de activ (sau de pasiv) prin determinarea valorii de utilitate la data inventarului,consecinţa acestei proceduri fiind înregistrarea provizioanelor pentru depreciere;

-stabilirea valorii de utilitate pentru activele imobilizate corporale şi financiare, în cazul reevaluărilor facultative,consecinţa în plan contabil a acestei proceduri fiind înregistrarea diferenţelor din reevaluare;

Important:

•  reevaluările facultative se deosebesc de cele obligatorii, în principal, prin procedeul de evaluare aplicat care conduce la o valoare rămasă actualizată – valoare administrativă, nonpiaţă

•  prin HG nr. 403/2001 se permite în Romania reevaluarea facultativă a imobilizarilor corporale. Diferenţa faţă de reevaluările obligatorii rezidă în faptul că întreprinderile pot utiliza procedurile de evaluare pe care le doresc. In aceste condiţii, reevaluarea poate fi considerată o evaluare economică.

-stabilirea valorii actuale a acţiunilor (părţilor sociale) în cazul majorării sau diminuării capitalului social al întreprinderii

•  evaluarea întregii afaceri şi stabilirea valorii actuale pe acţiune

•  diferenţa dintre valoarea actuală şi valoarea nominală a acţiunii se înregistrează în structura contabilă numită prime legate de capital (prime de emisiune sau de aport).

-stabilirea valorii actuale a acţiunilor (părţilor sociale) ale întreprinderilor care fuzionează, punându-şi în comun patrimoniul

•  evaluarea afacerilor pentru stabilirea aportului lor la fuziune şi pentru determinarea raportului de schimb a acţiunilor

•  înregistrarea în contabilitate a primelor legate de capital (prime de fuziune)

Necesitati retratari contabile pentru evaluare

Necesitatea retratărilor (corecţiilor) :

-datorita normalizarii contabile (standardizarea formei, a conţinutului şi a modului de prezentare a documentelor de sinteză contabilă)

-standardizarea situaţiilor financiare este parţial în favoarea evaluării economice : respectând anumite reguli de întocmire, verificare, aprobare şi publicare reprezintă un instrument cunoscut, comod şi deci uşor de prelucrat de către evaluatori

Necesitatea retratării situaţiilor financiare – consideraţii punctuale :

În aparenţă, situaţiile financiare nu pot să redea decât imperfect valoareaactivelor sau a afacerii : costurilor istorice, nominalismului monetar şi a prudenţei contabile.

În realitate nu poate fi contestată decât fidelitatea situaţiei patrimoniale oferită de bilanţ (ca prim document de sinteză contabilă), respectiv a performanţei reflectate de contul de profit şi pierdere.

•  costul istoric - suma investită într-un proiect (deci costul istoric) este uneori irecuperabilă şi deci nerelevantă pentru estimarea şi calcularea valorii economice

•  valoarea economică este determinată nu atât de suma de bani investită pentru achiziţionarea activelor, ci mai degrabă de profitul net care poate fi obţinut de pe urma acestei investiţii.

Contabilitatea oferă o informare retrospectivă sau cel mult contemporanăasupra patrimoniului şi rezultatelor.

•  valoarea afacerii nu este doar rezultanta activitaţilor prezente şi trecute ale acesteia

•  este dată şi de viitorul ei  : pentru o reflectare completă a perspectivelor economico-financiare ale întreprinderii – completarea informaţiilor contabile prin intermediul procedeelor specifice evaluării economice

Situaţiile financiare reflectă doar acele laturi ale activităţii întreprinderii care pot fi exprimate în etalon bănesc

•  valoarea acesteia include sau se datorează şi unor elemente mai greu cuantificabile sau necuantificabile prin metode directe, cum sunt activele intangibile

•  afacerea este o entitate economică complexă, aflată într-un mediu în schimbare, pusă în mişcare de oameni organizaţi după o structură particulară, dotaţi cu o cultură specifică ; este constituită dintr-un ansamblu de valori, cunoştinte, obiceiuri şi proceduri acumulate în timp

Evaluarea economică nu are atât de multe reguli de respectat, ci :

•  este condusă mai mult de intuiţie

•  evidentiaza caracteristicile financiare şi economice semnificative ale afacerii şi îi percepe punctele slabe sau forte

•  alege acele elemente în măsură să evidenţieze respectivele slabiciuni sau atuuri

•  găseste priorităţi, face ierarhizări după multiple criterii

•  ca urmare, evaluarea nu are o metodă unică de lucru, ci un ansamblu de metode şi procedee, dintre care se aplică, cea considerată adecvată

Category: Evaluarea in contabilitate

Comments are closed.