Evaluarea activelor la iesire

| 27 octombrie 2014

Evaluarea la iesirea activelor imobilizate amortizabile din patrimoniul societatii

Ieşirea din patrimoniu a unui activ poate fi datorată mai multor cauze:
• scoaterea din folosinţă la expirarea duratei de utilizare sau înainte de acest termen;
• constatarea unui minus în gestiune la inventariere;
• scoaterea din funcţiune ca urmare a unor situaţii de forţă majoră (distrugeri generate de cataclisme naturale, incendii, etc.) ;
• cedarea cu titlu gratuit sub forma de donaţii sau subvenţii;
• alte cauze ce determină ieşirea din patrimoniu a activelor imobilizate.

Valoarea neamortizabilă a unui bun cedat generează o cheltuială privind activele cedate. În cazul ieşirilor de imobilizări amortizabile se calculeaza amortizarea şi pentru perioada scurtă între începutul exerciţiului şi data efectivă când a avut loc ieşirea din acel exerciţiu.
Scoaterea din funcţiune şi casarea activelor imobilizate
Scoaterea din funcţiune a activelor imobilizate cu valoare de amortizare complet amortizată sau cu valoare de intrare rămasă nerecuperată se face cu apobarea consiliului de administraţie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.

În cazul instituţiilor publice, scoaterea din funcţiune a imobilizărilor, înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normală de utilizare consumată, se aprobă de către ordonatorul principal de credite. După aprobarea scoaterii din funcţiune a imobilizărilor se va proceda la valorificarea acestora.
Procedura de valorificare prin vânzare (licitaţie directă) sau prin casare va fi aprobată de către consiliul de administraţie sau de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

Casarea se va face de către o comisie de casare numită prin decizia organului care a aprobat scoaterea din funcţiune.Cu ocazia casării se va proceda la dezmembrarea imobilizărilor şi valoarificarea acestora :
• valorificarea componentelor rezultate în urma dezmembrării;
• utilizarea componentelor rezultate la executarea altor imobilizări din cadrul unităţii. Evaluarea componentelor se va face de către comisia de casare;
• valorificarea ca materiale nerecuperabile.
Valorificarea bunurilor scoase din functiune, aparţinând instituţiilor publice, se face potrivit reglementărilor elaborate în mod distinct.

Schimburi de active imobilizate
Un element de natura imobilizărilor corporale poate fi achiziţionat prin schimbul total sau parţial cu un alt element de aceeaşi natură, sau cu un alt activ. Costul unui astfel de element este determinat la valoarea justă a activului primit în schimb, care este echivalentă cu valoarea justă a activului cedat, corectat cu valoarea oricărei sume transferate în numerar sau echivalente de numerar.

Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
Un element de natura imobilizărilor corporale poate fi achiziţionat în schimbul unui activ similar care are o întrebuinţare similară în aceaşi domeniu de activitate şi care are o valoare justă similară.Deoarece procesul de realizare este un câştig incomplet, nu se recunoşte nici un profit sau pierdere corespunzător acestor tranzacţii.
Costul noului activ este valoarea contabilă corespunzătoare activului vândut. Totuşi, valoarea justă a activului primit în schimb poate pune în evidenţă o depreciere a valoarii activului cedat. În acest caz, activul cedat este înregistrat la valoarea ajustată, ca urmare a deprecierii, şi această valoare este apoi atribuită noului activ.

Tags:

Category: Evaluarea in contabilitate

Comments are closed.