Reevaluarea imobilizarilor corporale

| 27 octombrie 2014

Ordinul 1752/2005 modificat si completat cu Ordinul 2374/2007 legifereaza si permite operatiunea de reevaluare a elementelor patrimoniale. De asemenea Standardele Internationale de Contabilitate : IAS 12 Active recunoscute la valoarea justa, IAS 16 Active corporale, IAS 39 Instrumente financiare fac referire la reevaluarea activelor acordandu-le o mare importanta.

Tinand cont de actele legislative in vigoare, societatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale care sunt in patrimoniul lor la sfarsitul exercitiului financiar pentru ca acestea sa fie evidentiate la valoarea justa in contabilitate si implicit cu reflectarea rezultatelor reevaluarilor in situatiile financiare care se intocmesc pentru acel exercitiu.

Incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a efectuat reevaluarea se va inregistra in contabilitate amortizarea calculata pentru imobilizarile astfel reevaluate.

Ca si o concluzie se poate afirma ca reevaluarea patrimoniului are ca scop reflectarea imobilizarilor corporale si financiare in situatiile financiare anuale la valoarea justa. Aceasta valoare justa se determina de regula prin evaluari effectuate de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu recunoscut national si international.

Dupa activitatea de reevaluare a imobilizarilor corporale sau financiare va rezulta o diferenta dintre valoarea justa la data reevaluarii si valoarea neta a acestora care reprezinta rezerva din reevaluare, care este reflectata din punct de vedere contabil in contul 105 ” Rezerve din reevaluare”.

Extras norme Ordin 1752/2005 adnotat -01.02.2009 -  Reevaluare

Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, reflectand în contabilitate rezultatele acesteia.
În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.
   109. – (1 ) R evaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
   (2) La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:
   a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
   b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.
   110. – (1 ) Πcazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înaintea acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.
   (2) Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.
   (3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu există nici o piaţă activă pentru acel activ.
   (4) O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi.
   (5) Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; maşini şi echipamente; nave; aeronave etc.
   (6) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului.
   (7) Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate de valoare.
   (8) O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   a) elementele comercializate sunt omogene;
   b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi; şi
   c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi.
   (9) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată prin referinţă la o piaţă activă, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

Category: Reevaluare active

Comments are closed.